Rejestr
Korzyści

Najniższe wynagrodzenie pracowników za pracę

Stosownie do art. 12 ust. 3 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) do Rejestru Korzyści należy zgłaszać informacje o darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50 % „najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę”, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy. Wprawdzie art. 6 ust. 3 powołanej ustawy został uchylony, jednakże jak wynika z art. 25 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników”, oznacza to kwotę 760 zł. Ustawa ta jest w dalszym ciągu obowiązująca, dlatego też, jak ustaliła Państwowa Komisja Wyborcza kilka lat temu sporządzając pomocnicze wzory zgłoszenia, do Rejestru Korzyści należy zgłaszać informacje o darowiźnie jeżeli jej wartość przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (760 zł), tj. jeżeli wartość darowizny przekracza 380 zł, a nie 50% „minimalnego wynagrodzenia za pracę” określanego przez Radę Ministrów, które od dnia 1 stycznia 2015 r. będzie wynosiło 1750 zł.

Oznacza to, że kwota „najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników” wskazana na pomocniczych wzorach zgłoszenia do Rejestru Korzyści jest prawidłowa.

Wprowadzający: Grzegorz Gąsior (2014-12-16 10:23:43)

Rozdzielność majątkowa małżonków

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) w Rejestrze Korzyści prowadzonym przez Państwową Komisje Wyborczą ujawniane są korzyści uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7 tej ustawy, tj. m. in.: członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych, lub ich małżonków.

Przepisy powołanej ustawy nie przewidują natomiast zwolnienia z obowiązku składania informacji dotyczącej współmałżonka osoby pełniącej funkcję publiczną w przypadku ustanowionej rozdzielności majątkowej.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że jak wynika z powołanej ustawy do Rejestru należy zgłaszać nie tylko informacje o otrzymanych korzyściach, ale także m. in. informacje o: stanowiskach i zajęciach z tytułu, których pobiera się wynagrodzenie, faktach materialnego wspierania działalności publicznej, wyjazdach krajowych i zagranicznych (jeżeli koszt nie został pokryty przez zgłaszającego, jego współmałżonka albo instytucje ich zatrudniające, bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami) oraz udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych. Informacje te dotyczą również współmałżonka osoby pełniącej funkcje publiczną.

Zatem, w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku gdy zgłaszający pozostaje w związku małżeńskim, nawet przy ustanowionej rozdzielności majątkowej, należy wypełnić także część B formularza.

Rejestr zmian