Rejestr
Korzyści

Osoba: Zbigniew Podraza
Deklaracja współmałżonka: Helena Podraza

Data zgłoszenia korzyści:

12-02-2007

Wszystkie stanowiska i zajęcia wykonywane zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobieram wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek:

Scan Zgłoszenia do Rejestru Korzyści udostępniony jest w formie załącznika - plik pdf

Fakty materialnego wspierania prowadzonej przeze mnie działalności publicznej:

-

Darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, której wartość przekracza 50% najniższego wynagrodzenia dla pracowników, o którym mowa w art. 25 z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314):

Wyjazdy krajowe lub zagraniczne nie związane z pełnioną funkcją publiczną:

-

Inne uzyskane korzyści, o wartościach większych niż wskazane w ustawie:

-

Udział w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni (wymienić nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych):

-

Pobierz skan deklaracji