Rejestr
Korzyści

Urzędy

Nazwa urzędu
00100000000Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego Stanowiska
00200000000Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanowiska
00300000000Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Stanowiska
00400000000Ministerstwo Aktywów Państwowych Stanowiska
00500000000Ministerstwo Cyfryzacji Stanowiska
00600000000Ministerstwo Edukacji i Nauki Stanowiska
00700000000Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Stanowiska
00800000000Ministerstwo Klimatu i Środowiska Stanowiska
00900000000Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Stanowiska
01000000000Ministerstwo Rozwoju i Technologii Stanowiska
01100000000Rzecznik Praw Obywatelskich Stanowiska
01200000000Służba Ochrony Państwa Stanowiska
01300000000Ministerstwo Infrastruktury Stanowiska
01400000000Ministerstwo Finansów Stanowiska
01500000000Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanowiska
01600000000Ministerstwo Obrony Narodowej Stanowiska
01700000000Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanowiska
01800000000Ministerstwo Sportu i Turystyki Stanowiska
01900000000Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Stanowiska
02000000000Ministerstwo Spraw Zagranicznych Stanowiska
02100000000Ministerstwo Sprawiedliwości Stanowiska
02200000000Ministerstwo Zdrowia Stanowiska
02300000000Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanowiska
02400000000Agencja Mienia Wojskowego Stanowiska
02500000000Agencja Wywiadu Stanowiska
02600000000Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Stanowiska
02700000000Centralne Biuro Antykorupcyjne Stanowiska
02800000000Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Stanowiska
02900000000Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Stanowiska
03000000000Główny Inspektorat Farmaceutyczny Stanowiska
03100000000Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanowiska
03200000000Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Stanowiska
03300000000Główny Inspektorat Sanitarny Stanowiska
03400000000Główny Inspektorat Transportu Drogowego Stanowiska
03500000000Główny Inspektorat Weterynarii Stanowiska
03600000000Główny Urząd Geodezji i Kartografii Stanowiska
03700000000Główny Urząd Miar Stanowiska
03800000000Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Stanowiska
03900000000Główny Urząd Statystyczny Stanowiska
04000000000Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Stanowiska
04100000000Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Stanowiska
04200000000Komenda Główna Policji Stanowiska
04300000000Komenda Główna Straży Granicznej Stanowiska
04400000000Komisja Nadzoru Finansowego Stanowiska
04500000000Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Stanowiska
04600000000Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Stanowiska
04700000000Państwowa Agencja Atomistyki Stanowiska
04800000000Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Stanowiska
04900000000Polska Agencja Kosmiczna Stanowiska
05000000000Służba Kontrwywiadu Wojskowego Stanowiska
05100000000Służba Wywiadu Wojskowego Stanowiska
05200000000Urząd do Spraw Cudzoziemców Stanowiska
05300000000Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Stanowiska
05400000000Urząd Komunikacji Elektronicznej Stanowiska
05500000000Urząd Lotnictwa Cywilnego Stanowiska
05600000000Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanowiska
05700000000Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowiska
05800000000Urząd Regulacji Energetyki Stanowiska
05900000000Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stanowiska
06000000000Urząd Transportu Kolejowego Stanowiska
06100000000Urząd Zamówień Publicznych Stanowiska
06200000000Wyższy Urząd Górniczy Stanowiska